logo
img

Binnen het kantoor beschikken wij over advocaten die gespecialiseerd zijn in verschillende rechtsdomeinen.

Wanneer een cliënt ons advies vraagt in een materie waarin we menen zelf onvoldoende gespecialiseerd te zijn, brengen wij de cliënt in contact met advocatenkantoren die wij kunnen aanbevelen.

Op die wijze proberen wij de cliënt maximaal te helpen.

In de volgende domeinen beschikken wij als kantoor over gespecialiseerde advocaten.

1

- Arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht

Het kantoor adviseert zowel werknemers als werkgevers inzake arbeids- en sociale zekerheidsrecht.

In onzekere economische tijden, en zeker in geval van individueel of collectief ontslag bij reorganisaties, zijn betrouwbaar advies en adequate bijstand van cruciaal belang.

Het kantoor kan als bemiddelaar optreden en tussenkomen in gerechtelijke procedures.

Meester Isabelle Baele en Meester Kathleen De Cuyper fungeren regelmatig als plaatsvervangend rechter in de Nederlandstalige Arbeidsrechtbank te Brussel.

2

- Bank- en kredietrecht

Het kantoor verstrekt advies bij het afsluiten van kredietovereenkomsten en bij het verlenen van persoonlijke (zoals borgstelling) én zakelijke zekerheden (zoals hypotheek).

Tevens wordt bemiddeld en begeleiding gegeven bij alle procedures m.b.t. die overeenkomsten en die zekerheden, i.h.b. bij wanbetaling, stopzetting van kredieten en situaties van samenloop met verschillende schuldeisers.

3

- Insolventierecht

Dagdagelijks worden ondernemingen en burgers geconfronteerd met wanbetalingen van klanten, kopers of huurders, hetzij consumenten of handelaars.

Het kantoor zorgt voor gepast advies en snelle invordering, indien nodig via de bevoegde rechtbanken en met beslag op het vermogen van de wanbetalers.

In geval van faillissement van ondernemingen, gerechtelijke reorganisatie of collectieve schuldenregelingen wordt gezorgd voor aangifte van de schuldvorderingen en maximale recuperatie ervan.

4

- Vastgoedrecht

Onroerend goed wordt beheerst door een zeer complex geheel van regels o.m. bij verkoop, verhuur, bouw of andere vastgoedverrichtingen. Elke burger en onderneming moet met deze regels rekening houden.

Het kantoor verstrekt advies bij het tot stand komen van overeenkomsten m.b.t. onroerende goederen én bij eventuele geschillen in de uitvoering ervan. Steeds wordt een oplossing betracht hetzij via bemiddeling, hetzij via een procedure voor de bevoegde rechtbanken.

5

- Verzekering- en aansprakelijkheidsrecht - Verkeersrecht

Elke burger en elk bedrijf krijgt vroeg of laat te maken met een schadegeval.

Wie schade lijdt, al dan niet door de fout van een derde, wil door de aansprakelijke derde, diens verzekeraar of een eigen verzekeraar vergoed worden voor de geleden schade.

Wij treden niet alleen op als raadsman bij het afwikkelen van schadegevallen in het kader van verkeersongevallen, maar ook als burgers of ondernemingen gedagvaard worden wegens inbreuken op de Wegcode en de Wegverkeerswet.

Het kantoor wordt in deze dossiers zeer vaak geraadpleegd door verzekeringsmakelaars en verschillende verzekeringsmaatschappijen.

6

- Algemeen handelsrecht

Het economisch leven kan slechts vlot verlopen als duidelijke afspraken gemaakt worden, die het voorwerp uitmaken van contracten die aan dwingende regelgeving moeten voldoen.

Wij adviseren U bij de totstandkoming van diverse handelscontracten en de oplossing van eventuele geschillen bij de uitvoering ervan.