logo
img " De facturatie van de kosten en erelonen, gebeurt op een transparante manier zoals vooraf met de cliënt afgesproken. "

Erelonen zijn de geldelijke vergoeding voor de prestaties van de advocaat die optreedt in het dossier.

Kosten zijn de vergoeding van algemene kosten zoals administratie, telefoon, verplaatsingen, en van specifiek, door de advocaten betaalde kosten, zoals gerechtsdeurwaarderskosten, gerechtskosten of bv. vertalingen.

De facturatie van de kosten en erelonen, gebeurt op een transparante manier zoals vooraf met de cliënt afgesproken.

De erelonen kunnen op twee verschillende manieren worden berekend.

Via een zogenaamd uurtarief of vergoeding per gepresteerd uur, of via een forfaitaire vergoeding, namelijk een percentage van de geldelijke waarde van de zaak.

Het toegepast uurtarief is o.m. afhankelijk van de complexiteit van de zaak, de belangrijkheid, de ervaring en de specialisatie van de advocaat en de eventuele urgentie en het bereikte resultaat.

Voor de invordering van onbetaalde facturen worden specifieke afspraken gemaakt waarbij de cliënt zo veel als mogelijk de hoofdsom recupereert en de kosten en erelonen betaald worden via de bijhorigheden (zoals interesten of schadebeding) en/of de rechtsplegingsvergoeding.

De rechtsplegingvergoeding is de vergoeding die de Rechtbank toekent aan de partij die in het gelijk wordt gesteld.

Betrouwbaar advies op maat